REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W BEAUTY CENTRUM.

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych w Beauty Centrum, warunki przetwarzania danych klientów, zasady związane z przystąpieniem do zabiegu/ćwiczeń oraz składania ewentualnych reklamacji.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

a) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

c) RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

3. Klienci Beauty Centrum zobowiązani są do zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do jego stosowania.

 

§ 2 DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

a) Usługodawca – Beauty Centrum, którym właścicielem jest BEAUTY CENTRUM Paulina Wypych, ul. Lekka 3, lok. U2, 01-910 Warszawa NIP: 9710717137 , prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców;

c) Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Usługi i weryfikacji stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia Klienta przed dokonaniem zabiegu;

d) Usługi – zabiegi dokonywane w Beauty Centrum;

e) Skutki uboczne - działanie leku lub procedury medycznej, a także kosmetycznej inne niż oczekiwane bądź zamierzone, w szczególności może wystąpić w wyjątkowej sytuacji obrzęk lub zaczerwienienie skóry;

f) Towar – produkty kosmetyczne oferowane do sprzedaży w Beauty Centrum ;

g) Umowa - umowa sprzedaży Usług lub Towaru, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem;

h) Cena – oznacza cenę zabiegu, która wyrażona jest w złotych polskich;

i) Regulamin – niniejsze warunki;

j) Urządzenia – urządzenia do zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało;

k) Zabieg– usługa wykonywana w Beauty Centrum;

l) Oferta promocyjna – wskazana w ofercie ilość zabiegów, której zakup odbywać się będzie w warunkach niższej ceny niż cena obowiązująca w ofercie standardowej,

m) Nowy klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców, która nigdy wcześniej nie korzystała z usług Beauty Centrum.

 

§ 3 USŁUGI

1. W Beauty Centrum oferowane są zabiegi kosmetyczne w szczególności:

a) Icoone,

b) Depilacja Laserowa,

c) Oczyszczanie wodorowe,

d) Laminacja i lifting brwi,

e) Laminacja i lifting rzęs,

f) Henna i regulacja brwi,

g) Henna rzęs,

h) Wosk.

2. Szczegółowy opis wszystkich zabiegów wykonywanych w Beauty Centrum znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.beauty-centrum.pl , a ponadto wszelkich informacji udziela Personel Beauty Centrum.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż ostateczny efekt zabiegów wykonywanych w Beauty Centrum zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku klienta i nie może być gwarantowany przez Usługodawcę.

5. W celu prowadzenia jak najlepszej dokumentacji postępujących efektów, w Beauty Centrum wykonywane są zdjęcia stref poddawanych zabiegom. Są one kluczowe do rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

6. Klient zobowiązany jest do przekazania przed zabiegiem Personelowi Beauty Centrum wszystkich istotnych informacji na temat swojego stanu zdrowia lub ewentualnych przeszkód przystąpienia do zabiegu.

7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, wszystkie zabiegi dokonywane w Beauty Centrum są zabiegami nieinwazyjnymi i w pełni bezpiecznymi dla zdrowych osób.

8. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy poinformować personel Beauty Centrum, aby można było podjąć odpowiednie środki ostrożności przy wykonywaniu zabiegu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia podstawowych wymogów higieny osobistej lub istnieją wątpliwości co do braku przeciwwskazań zdrowotnych.

10. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Personel Beauty Centrum o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).

11. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie w czasie zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.

12. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Personel Beauty Centrum o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

13. Wyżej wymienione postanowienia niniejszego Paragrafu mają zastosowanie do każdej kolejnej wizyty Klienta w Centrum Beauty Centrum.

 

§ 4 REALIZACJA USŁUG I PŁATNOŚCI

1. W przypadku braku możliwości przybycia na umówioną wizytę należy anulować zapis z minimum z 1-dniowym wyprzedzeniem (24h).

2. Każda zmiana umówionego terminu możliwa jest w przypadku poinformowania Usługodawcę z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku dokonania wcześniejszego zapisu na zabieg pakietowy lub wybrany cykl zabiegów i nieodwołania wizyty minimum dzień wcześniej – zabieg traktowany jest jako wykonany.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że spóźnienie się nie gwarantuje odbycia zabiegu, jeżeli czas konieczny do jego wykonania koliduje z punktualnym przeprowadzeniem zabiegu kolejnego klienta.

5. Powyższe stosuje się niezależnie od dokonania płatności za umówiony zabieg.

6. Płatność za zabieg dokonywana jest przed jego rozpoczęciem.

7. W przypadku wyboru zabiegów pakietowych dokonywanych w ustalonych terminach możliwe są zakupy ratalne w wyjątkowych przypadkach, o których decyduje każdorazowo Usługodawca.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej Klient zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zobowiązaniu się do dokonania płatności w ustalonych z Usługodawcą terminach, zwykle będą to maksymalnie terminy wpłaty kolejnej raty przy następnej wizycie.

9. Ceny zawarte umieszczone w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

10. Zakup pakietu niewykorzystanych przez Klienta usług podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z dalszych zabiegów uiszczona kwota zostanie Klientowi zwrócona z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

11. Wszystkie zabiegi promocyjne/testowe są dedykowane wyłącznie dla nowych klientów. Nowy klient może skorzystać tylko raz z oferty promocyjnej na pierwszy zabieg lub zabieg testowy.

12. W przypadku zabiegów zakupionych w ofercie promocyjnej Klient, który rezygnuje z dalszych zabiegów przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca ma prawo rozliczyć wykonane dotychczas zabiegi w ramach oferty standardowej, tj. kwota za niewykorzystane zabiegi zostanie pomniejszona o kwotę rabatu wynikającą z oferty standardowej.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki uboczne wynikające z niestosowania się do zaleceń, w szczególności z niestosowania zaleceń dietetycznych, wystawiania na słońce miejsc poddanych zabiegom, niestosowanie się do zaleceń związanych z częstotliwością wykonywanych zabiegów oraz zalecanej serii, a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed zabiegiem.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest pozostawiać swoje przedmioty w miejscach wskazanych przez Beauty Centrum, w przeciwnym razie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z RODO 2016/679 (Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Administratorem danych osobowych jest BEAUTY CENTRUM Paulina Wypych, ul. Lekka 3, lok. U2, 01-910 Warszawa NIP: 9710717137 („Administrator”).

3. Inspektorem danych osobowych jest Paulina Wypych. Wszelkie zgłoszenia do Inspektora danych osobowych powinny być kierowane mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi, a także – w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody – w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, informacje o programie lojalnościowym, oferta handlowa, ankiety czy badanie satysfakcji klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – dobrowolnie wyrażona zgoda.

5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi księgowe, a także - w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej - usługi kurierskie, pocztowe i systemy wspierające procesy marketingowe.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od realizacji usługi, a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych - do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; (w celu wycofania zgody wystarczy wypełnić Formularz Wycofania zgody Osoby, której Dane Dotyczą), nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także do doręczania treści marketingowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności Usługi z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W celu złożenia reklamacji, Klient może wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się na jeden z poniższym sposobów:

a) wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do Beauty Centrum,

b) wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłanie go na adres Beauty Centrum, w którym wykonywana była Usługa.

4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji dotyczącej osiągniętych efektów, usługodawca może odwoływać się do dokumentacji zdjęciowej prowadzonej w trakcie serii zabiegowej oraz do zalecanej częstotliwości wykonywania zabiegów.

6. Nieustosunkowanie się przez Usługodawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca odeśle Klientowi pisemne uzasadnienie odmownej decyzji co do reklamacji na adres wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

8. W razie uwzględnienia przez Usługodawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Usługi z Umową, Usługodawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie dokona powtórnie Usługę, a w przypadku, gdy Usługa powtórnie nie może być wykonana, Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną zapłatę za wadliwie wykonaną Usługę.

9. Określenie niezgodności Usługi z Umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt końcowy widoczny jest po dokonaniu cyklu zabiegów.

10. W przypadku zakupu Towarów w Beauty Centrum zwroty nie będą przyjmowane.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących zabiegów, które wykonujemy dla Państwa się w Beauty Centrum Personel jest do Państwa dyspozycji w gabinetach, pod numerami telefonów i adresami e-mail.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Beauty Centrum oraz na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Usługodawcą Umów.

6. Klient posiada uprawnienie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia swojej działalności. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Klienta.

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług

Zespół Beauty Centrum